Masz pytanie?
Aktualności

Nie naprawiamy parasoli!

***

Parasol i wachlarz

kupisz wyłącznie online

***

Darmowa Dostawa

za zakupy przedpłacone

***

Kurierem lub do Paczkomatu

***

Wysyłka do 4 dni roboczych

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GOOHA PARASOLE

W sklepie Internetowym gooha.pl respektujemy prawa konsumentów, w szczególności przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Konsument nie może się ich zrzec. Mniej korzystne postanowienia umów dla konsumenta nie są ważniejsze od postanowień zawartych w tej ustawie. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami ustawy, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Spis treści:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. DEFINICJE
III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
VI. PŁATNOŚCI
VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
VIII. REKLAMACJA PRODUKTU
IX. RĘKOJMIA
X. GWARANCJA
XI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY DLA FIRM ZAREJESTROWANYCH W CEIDG
XIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI (Ochrona danych osobowych)
XIV. Pliki "COOKIES"
XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA W ZAKRESIE ZAMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO TREŚCI
XVI. ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy działający pod adresem https://www.gooha.pl prowadzony jest przez Małgorzatę Piątek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Gooha Parasole Małgorzata Piątek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającej adres miejsca wykonywania działalności:
os. Bolesława Śmiałego 2 lok. E, 60-682 Poznań,
adres do doręczeń: os. Bolesława Śmiałego 15 lok.34, 60-682 Poznań,
NIP: 7780112467, REGON:004807231,
adres poczty elektronicznej (e-mail): parasole@gooha.pl
tel. +48 793444876 lub +48 790700175.
Sklep Internetowy https://www.gooha.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wg zasad określonych w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym rodzaj, wykorzystanie, zabezpieczenie, czas przechowywania, prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia danych osobowych a także informacje w zakresie stosowania w plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży.
4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy https://www.gooha.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego https://www.gooha.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w procesie składania Zamówienia.
7. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
8. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://www.gooha.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://www.gooha.pl użyte są w celach informacyjnych.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
1. DOSTAWCA – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów:
a) firma kurierska InPost Sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat)
2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. FAKTURA ELEKTRONICZNA – Faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.).
4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej https://www.gooha.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
5. HASŁO – ciąg znaków literowych, cyfrowych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym celem zabezpieczenia swojego Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
6. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
7. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. KONTO KLIENTA – indywidualny panel Klienta, uruchomiony przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.
9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
10. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
11. PRZEDSIĘBIORCA Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej określonej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
12. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
13. REJESTRACJA – faktyczna czynność dokonana w sposób określony w Regulaminie celem korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
14. SKLEP INTERNETOWY- Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://www.gooha.pl
15. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Gooha Parasole Małgorzata Piątek z siedzibą w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 2 lok. E, 60-682 Poznań,
NIP: 7780112467, REGON: 004807231.
16. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
17. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
19. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na możliwości zawarcia Umów Sprzedaży Produktu.
2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) Komputer z dostępem do Internetu.
b) Dostęp do poczty elektronicznej.
c) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8 i wyższych, Firefox - wersja 20 lub wyższa, Google Chrome - wersja 26 lub wyższa, Opera - wersja 11.64 lub wyższa Dowolna rozdzielczość ekranu.
d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
e) Minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji Zamówienia. (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
Procedura rejestracji Konta następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji na czas nieokreślony.
6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep Internetowy https://www.gooha.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok
7. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a) do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.
b) po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem i przekazanie go realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
1. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia
2. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia
3. Potwierdzenie Akceptacji
4. Dane do wpłat
5. Formularz oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy
6. Informację o prawie do odstąpienia od umowy
7. Niniejszy Regulamin
c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 lit. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
8. Zamówienia (dotyczy przesyłek kurierskich) złożone w dni powszednie po godz.11:00, soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą wysyłane jako załącznik w formacie PDF, na adres e-mail podany w zamówieniu. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, w Formularzu Zamówienia należy uzupełnić wszystkie, niezbędne dane do jej wystawienia.
10. Złożenie zamówienia za pobraniem, płatność przy odbiorze przesyłki zobowiązuje konsumenta do zapłaty za produkt w chwili jego odbioru.
11. W przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy zobowiązania w terminie ściśle określonym, obu stronom transakcji przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

VI. PŁATNOŚCI
SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Przelewem na rachunek bankowy
2. Za pośrednictwem systemu płatności internetowych udostępniającego szybkie płatności online.
Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
Dokonując płatności za zakupiony Produkt za pośrednictwem serwisu PayU SA Konsument dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Sprzedającego, a Produkt zostanie wysłany po jego opłaceniu.
W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
3. Za pobraniem w momencie odbioru przesyłki od doręczyciela.
4. Nie przyjmujemy płatności gotówką.

TERMIN PŁATNOŚCI
1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY, ZWROTY
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
Podane ceny usług transportowych obowiązują na terenie Polski.

KOSZT DOSTAWY
1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem
b) przesyłka do Paczkomatu
3. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich.
4. O dostarczeniu przesyłki do Paczkomatu informuje firma kurierska.
5. Koszt wyboru dostawy w wybranych porach dnia i inne usługi dodatkowe związane z dostawą, wiążą się z dodatkową opłatą za realizację zamówienia i wynika to z cennika firmy kurierskiej. Przed złożeniem zamówienia należy zapytać o wysokość opłaty.
6. W momencie odbioru przesyłki od Kuriera prosimy o sprawdzenie stanu paczki.

Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przed dostarczeniem. Należy zatem pamiętać, iż następnego dnia roboczego po wysłaniu paczki, osoba odbierająca powinna znajdować się pod adresem doręczenia przesyłki.

Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w momencie dostarczenia przesyłki, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, etc.), dokonał sprawdzenia stanu opakowania i towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia przesyłki, należy spisać protokół opisujący szkodę oraz opatrzyć go stosownymi podpisami. Protokół jest dokumentem umożliwiającym dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego za jej dostarczenie. Wskazane jest aby Klient, w miarę możliwości, skontaktował się ze Sprzedawcą. W przypadku reklamacji dostawy do Paczkomatu można złożyć ją za pomocą formularza https://inpost.pl/kontakt/zloz-reklamacje

TERMIN DOSTAWY
1. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
2. Czas kompletowania Produktu wynosi do 3 Dni Roboczych
3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta zaczyna się:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
c) czas dostawy Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanym przez przewoźnika, który najczęściej wynosi 24 godziny.
4. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie lub podania błędnego adresu, powodującego zwrot do Nadawcy, Klient ponosi koszty związane ze zwrotem oraz koszt ponownego wysłania do adresata.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na stronie Reklamacje.
2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Sprzedawca dokona zwrotu świadczenia Konsumenta na wskazany numer konta bankowego w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru.
5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania) do Sprzedawcy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne zamówienie.

VIII. REKLAMACJA PRODUKTU
1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm., art. 556-576)
Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: parasole@gooha.pl lub pisemnie na adres: os. Bolesława Śmiałego 2 lok. E, 60-682 Poznań.
3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, można go odesłać wraz z Zawiadomieniem lub dostarczyć osobiście pod adres Gooha Parasole os. Bolesława Śmiałego 2 lok. E, 60-682 Poznań.
4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji istotnych informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności:
- rodzaju i daty wystąpienia wady
- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży
- oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Powyższe parametry mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: parasole@gooha.pl lub pisemnie na adres: os. Bolesława Śmiałego 2 lok. E, 60-682 Poznań.
7. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
9. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
10. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

IX. RĘKOJMIA
1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
2. Jeżeli Towar jest wadliwy, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad lub wadę usunie.
To ograniczenie nie ma zastosowania, gdy towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad, albo usunięcia wady w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeśli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów naprawy lub wymiany.
3. Klient, który korzysta z uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona prze upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę na Towar wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

X. GWARANCJA
1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzielaną przez producenta Towaru. Informacja dotycząca istnienia gwarancji jest prezentowana na stronie Produktu.

XI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Ochrona konsumencka dla firm zarejestrowanych w CEIDG
Ochrona określona przez Ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495) obejmuje przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta i wprowadza ochronę konsumencką dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie:
- niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych – art. 385[5] kodeksu cywilnego;
- rękojmi za wady rzeczy sprzedanej – art. 556[4] oraz art. 556[5] kodeksu cywilnego;
- roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem reklamacji konsumenta – art. 576[5] kodeksu cywilnego;
- prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – art. 38a ustawy o prawach konsumenta

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY DLA FIRM ZAREJESTROWANYCH W CEIDG
Poniższe postanowienia wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia.
Przesłanką niezbędną do skorzystania przez przedsiębiorcę z możliwości odstąpienia od umowy jest ustalenie zawodowego charakteru zawieranej pomiędzy przedsiębiorcami umowy, z których przynajmniej jeden jest osobą fizyczną zarejestrowaną w CEIDG. Oznacza to, że umowa nie może dotyczyć dziedziny, w której specjalizuje się dany przedsiębiorca. Przedsiębiorca będzie bowiem traktowany jak konsument jedynie przy zawieraniu umów, których nie zawiera w ramach dokonywanych czynności wynikających z przedmiotu działalności gospodarczej. Ustalenie czy dana czynność ma charakter zawodowy może odbywać się m.in. w oparciu o kody PKD wpisane w Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.
1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Formularz Odstąpienia od Umowy do pobrania ze strony Regulamin.
4. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta/ Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Ograniczenie kwotowe, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe szkody momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)
1. Sklep Internetowy dba o ochronę prywatności Klientów. Sklep Internetowy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Klientów, jak również ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te, nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Klient Sklepu Internetowego ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
4. Dane podawane przez Klienta Sklepu Internetowego są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży. Aktualne dane Klienta, będą udostępniane innym podmiotom, o ile będzie to konieczne do wykonania umowy.
5. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
6. Administratorem danych osobowych pozostawionych w serwisie jest Gooha Parasole Małgorzata Piątek os. Bolesława Śmiałego 2 lok. E, 60-682 Poznań NIP 7780112467
Dane kontaktowe:
adres e-mail: parasole@gooha.pl
adres pocztowy: Gooha Parasole Małgorzata Piątek,
os. Bolesława Śmiałego 2 lok. E, 60-682 Poznań

XIV. PLIKI "COOKIES"
1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA W ZAKRESIE ZAMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO TREŚCI

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je, Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Klient oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
b) umieszczenie oraz udostępnienie danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

3. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §16 Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści, które mogłyby w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §16 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

XVI. ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW

1. W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z istotnych przyczyn np. zmiana przepisów prawa.
3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy/ Sprzedawcy.
5. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/