Masz pytanie?
Aktualności

Nie naprawiamy parasoli!

***

Parasol i wachlarz

kupisz wyłącznie online

***

Darmowa Dostawa

za zakupy przedpłacone

***

Kurierem lub do Paczkomatu

***

Wysyłka do 3 dni roboczych

Zwrot, reklamacja

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ADRES DO ZWROTU PRODUKTU:
Małgorzata Piątek
os. Bolesława Śmiałego 15/ 34
60-682 Poznań

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na stronie Reklamacje.
2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Sprzedawca dokona zwrotu świadczenia Konsumenta na wskazany numer konta bankowego w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru.
5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania) do Sprzedawcy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne zamówienie.

Skutki Odstąpienia od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związamych ze zwrotem.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY DLA FIRM ZAREJESTROWANYCH W CEIDG

Poniższe postanowienia wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego Konsumentem od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia.
Przesłanką niezbędną do skorzystania przez przedsiębiorcę z możliwości odstąpienia od umowy jest ustalenie zawodowego charakteru zawieranej pomiędzy przedsiębiorcami umowy, z których przynajmniej jeden jest osobą fizyczną zarejestrowaną w CEIDG. Oznacza to, że umowa nie może dotyczyć dziedziny, w której specjalizuje się dany przedsiębiorca. Przedsiębiorca będzie bowiem traktowany jak konsument jedynie przy zawieraniu umów, których nie zawiera w ramach dokonywanych czynności wynikających z przedmiotu działalności gospodarczej. Ustalenie czy dana czynność ma charakter zawodowy może odbywać się m.in. w oparciu o kody PKD wpisane w Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny. Formularz Odstąpienia od Umowy w formacie PDF do pobrania z tej strony lub ze strony Regulamin.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta/ Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Ograniczenie kwotowe, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe szkody momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

ADRES DO PRZESYŁKI REKLAMOWANEGO PRODUKTU:
Małgorzata Piątek
os. Bolesława Śmiałego 15/ 34
60-682 Poznań

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
Polegają na:
1. Zawiadomieniu o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszeniu odpowiedniego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: parasole@gooha.pl lub pisemnie na adres: os. Bolesława Śmiałego 15/ 34, 60-682 Poznań.
2. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, można go odesłać wraz z Zawiadomieniem na poniższy adres:
Małgorzata Piątek
os. Bolesława Śmiałego 15/ 34
60-682 Poznań

lub po wcześniejszym uzgodnieniu, dostarczyć na adres: 
Gooha Parasole
os. Bolesława Śmiałego 2E
60-682 Poznań

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji istotnych informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności:
- rodzaju i daty wystąpienia wady
- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży
- oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca zwraca koszt najtańszego środka transportu przewidzianego w ofercie.
Powyższe parametry mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Można skorzystać z gotowego Formularza Reklamacji zamieszczonego w formie PDF na tej stronie lub na stronie Regulamin. Przed jego wypełnieniem prosimy zapoznać się z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu załatwiania reklamacji. 

PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE REKLAMACJI

Konsumenci mają prawo reklamować wadliwy towar w przypadku niezgodności towaru z umową. Towar niezgodny z umową to taki, który nie nadaje się do celu, do jakiego zwykle jest używany albo nie ma właściwości cechujących produkty danego rodzaju.
W takiej sytuacji uprawnienia Konsumenta określa art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Zgodnie z tym przepisem jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.
Są to jedyne uprawnienia, które w pierwszej kolejności może wykorzystać Konsument.
Nie ma zatem możliwości zażądania od razu od sprzedawcy zwrotu pieniędzy w ramach reklamacji.
Zwrotu pieniędzy można żądać w sytuacji Odstąpienia od umowy.
Zgodnie z art. 8 ustawy prawo do Odstąpienia od umowy powstaje w konkretnych sytuacjach. Może mieć zastosowanie wówczas, gdy żądanie naprawy lub wymiany okaże się niemożliwe albo będzie wymagać nadmiernych kosztów lub narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności (art. 8 ust. 4 ustawy).

TERMINY

Sama ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej wprowadza wymóg szybkiego udzielenia odpowiedzi na reklamację. Niezależnie od tego, czy sama odpowiedź jest odmowna, czy też przychyla się do żądań Konsumenta, powinna być udzielona w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.
Jeżeli sprzedawca nie dotrzyma tego terminu, wtedy też uważa się reklamację za uzasadnioną. Żądania Konsumenta muszą zatem być spełnione.
W odróżnieniu od terminu odpowiedzi, ustawa nie wyznacza sztywnego terminu w którym reklamacja powinna być załatwiona. Ma to istotne znaczenie z tego względu, iż trudno byłoby ustalić rozsądny czas na spełnienie żądań klienta. Wszak naprawa telewizora, czy laptopa, może trwać o wiele dłużej niż butów.
Z tego też względu zgodnie z treścią przepisów załatwienie reklamacji powinno dokonać się w odpowiednim czasie. Według ogólnych zasad uznaje się, że sprzedawca ma obowiązek załatwić reklamację niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki.
Określenie takiego terminu powinno więc uwzględniać zarówno właściwości danej rzeczy, jak również prawa Konsumenta.